1. Definities
Product: Dit zijn de artikelen die in de webshop van VMspace worden aangeboden. Enkele voorbeelden hiervan zijn: hostingpakketten en domeinnamen.
Het ter beschikking stellen van een hostingaccount met een vooraf vastgestelde hoeveelheid schijfruimte en dataverkeer, onder andere voor het plaatsen van een of meer webpagina’s. VMmedia stelt de schijfruimte en dataverkeer steeds ter beschikking voor zover de klant de door hem gestelde hoeveelheid nog niet overschreden heeft. VMmedia zal de beschikbaarheid van de schijfruimte en het dataverkeer in de gaten houden. Indien deze (schuifruimte en/of dataverkeer) overschreden wordt zonder tijdig te upgraden, wordt de account tijdelijk offline gehaald. VMmedia verwittigt schriftelijk met een vraag tot upgrading volgens de op de site geldende prijzen. Bij upgrading wordt een nieuwe overeenkomst opgesteld. Indien de klant niet schriftelijk toestemt binnen een periode van 10 dagen op de vraag tot upgrading, blijft voorgaande overeenkomst van kracht met zelfde voorwaarden. VMmedia plaatst de account terug online ten laatste na het verstrijken van 1 maand. Daarnaast levert VMmediade gebruiksondersteuning ivm hosting en domeinnamen.

Koper: de persoon die deze webshop bezoekt en hier een of meerdere producten aanschaft. Deze persoon dient een minimum leeftijd van 18 jaar te hebben, of moet een akkoord met de ouders of voogd hebben.

2. Algemeen
2.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen VMspace en de klant. Tenzij anders overeengekomen zijn enkel deze algemene voorwaarden van toepassing en worden andere algemene voorwaarden uitgesloten.

2.2. VMspace heeft het recht om steeds aanpassingen te doen aan de algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

2.3. Niets van deze site mag zonder toestemming van VMspace vermenigvuldigd of gekopieerd worden.

3. Prijzen
3.1. Alle in de webshop vermeldde prijzen zijn vermeld in euro, inclusief  21% BTW.

3.2. Deze prijzen kunnen ten allen tijde aangepast worden, VMspace kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele typefouten.

3.3. Elke Actie en/of korting is niet cumuleerbaar met andere acties en/of kortingen.

4. Betaling
4.1. VMspace biedt verschillende mogelijkheden aan om de bestelling te betalen: Overschrijving, Paypal, Visa, Mastercard, Bancontact, Ideal

4.2. Accounts worden NIET stilzwijgend verlengd. Klanten krijgen hiervan eerst een melding minstens 30 dagen voor verstrijken van einddatum. Indien deze niet via schriftelijke weg tijdig opgezegd worden is de klant gebonden voor de kosten van de verlenging in te staan. De klant is ertoe gehouden elke wijziging van zijn klantgegevens onmiddellijk te melden aan VMmedia.

4.3. Opzeggingen dienen minstens 30 dagen voor verlenging van de account te gebeuren door middel van een mail naar: info@VMmedia.be of in reactie op de betaalvraag van VMspace.

4.4. Indien om wat voor reden dan ook deze overeenkomst wordt beëindigd en de hostingdiensten door een andere hostingprovider overgenomen worden, zal VMmedia alle medewerking verlenen bij de verhuizing van het domein naar een andere hostingprovider.

5. Levering
5.1. Alle  artikelen in de webshop van VMspace zijn digitale producten. Na ontvangst van de bestelling en betaling, worden de registraties uitgevoerd van domeinnamen (indien nog beschikbaar) en hostingpakketten.

5.2. Na het definitief maken en betalen van de bestelling zal VMspace de bestelling zo spoedig mogelijk afhandelen, maximaal na 1 week na ontvangst bestelling en betaling.

5.3. VMspace behoudt zich het recht een bestelling te weigeren, of een bestelling incompleet uit te leveren. De klant zal hierover een e-mail ontvangen van VMspace. Uiteraard worden eventueel te veel betaalde artikelen terugbetaald.

5.4. Als wij niet binnen de afgesproken of initieel aangegeven termijn kunnen leveren, wordt u hiervan voor het verstrijken van die termijn geïnformeerd.  We zullen op die moment een nieuwe aanvullende termijn overeenkomen. Wordt ook deze aanvullende termijn overschreden, dan kan u kosteloos de overeenkomst beëindigen en worden alle betaalde bedragen teruggestort.

6. Retour – 14 dagen bedenktijd
6.1. U heeft het recht uw bestelling tot 14 (kalender)dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Dit betreft enkel de kost van het hostingpakket, aangezien wij geen domeinregistraties kunnen annuleren. U krijgt dan het orderbedrag (ev min kost domeinnaam) binnen 14 dagen.
Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@VMspace.be. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten. U mag gebruiken maken van het Formulier voor herroeping.

6.2. U heeft geen bedenktermijn in de volgende gevallen:
a. Bij levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
b. Bij levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of goederen die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
c. Bij levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
d. Bij de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
e. Bij de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;

7. Garantie

Wij hanteren wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar, indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed er een kosteloze herstelling of vervanging mogelijk is tot twee jaar na de levering.
Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heeft u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel in geval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen. Aangezien het op VMspace voornamelijk gaat om digitale producten kan er geen garantie gegeven worden in deze looptijd.

8. Aansprakelijkheid
8.1. De koper is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de door hem bestelde producten.

8.2. VMspace kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het niet mogelijk is om de bestelde producten te leveren.

8.3. VMspace is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de klant of derden verband houdend of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de producten. De klant erkent dat door de natuur van de aangeboden dienst de dienstverlening kan onderbroken worden door diverse redenen ander dan kwaad opzet door VMmedia/VMspace en dat schade veroorzaakt door onderbreking van de diensten moeilijk aantoonbaar is en een ingecalculeerd risico ten laste van de klant is. De klant erkent dat VMmedia als bedrijf, niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor de tijdelijke onderbreking van de diensten. VMmedia zal echter pogen een volledige continuïteit van de diensten te leveren en binnen aanvaardbare termijnen de onderbreking herstellen.
De klant is volledig verantwoordelijk voor het eventueel misbruik van zijn account ook al werd het misbruik veroorzaakt door een kennis, familielid, gast of werknemer.

8.2. VMspace is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website.

8.3. Klachtenregeling
8.3.1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
8.3.2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
8.3.3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
8.3.4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
8.3.5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer (zie bedrijfsgegevens artikel 9).

Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr) of via de geschillenregeling bij de Consumentenombudsdienst (https://consumentenombudsdienst.be/nl)
8.3.6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
8.3.7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

8.4. Reglementering hosting:

–         De gebruiker moet stappen ondernemen opdat zijn account niet onrechtmatig door derden gebruikt kan worden. Bovendien mag u uw account niet gebruiken om veiligheidsmaatregelen te omzeilen, noch om op illegale wijze toegang te krijgen tot een andere netwerk of een andere server.

–         Uw password is de sleutel tot de account, de klant is gediend deze te gebruiken op een veilige en verantwoorde manier.

–         Het delen van de account met derden valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de klant. Ingeval van problemen en inbreuken op onze algemene voorwaarden zal de klant verantwoordelijk gesteld worden.

–         Pogingen tot het achterhalen van paswoorden van andere gebruikers is niet toegestaan en geeft aanleiding tot een onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst.

–         De klant dient – bovenop onze server side veiligheidsmaatregelen – zelf voldoende veiligheidsmaatregelen te nemen.

–         Het gebruik van password, crack tools en netwerk probing tools is uitdrukkelijk verboden.

–         De klant mag geen andere diensten, servers of netwerken (Denial Of Service Aanvallen) overbelasten. Dit omvat maar is niet gelimiteerd tot “flooding”, pogingen om andere systemen te overbelasten en pogingen tot het ‘crashen’ van onze en externe server systemen.

–         Klanten die misbruik maken van onze systemen en faciliteiten kunnen strafrechtelijk vervolgd worden. Ook zullen wij volledige samenwerking verlenen aan gerechtelijke instanties indien door de acties van de klant andere partijen geschaad zijn op grond van verdenking van de klant.

–         Onze hostingaccounts delen systeembronnen. Overmatig gebruik of misbruik van deze gedeelde systeembronnen door de klant kan een negatieve invloed hebben op de gebruikerservaring van andere klanten. Dergelijke misbruik en overmatig gebruik kan resulteren in het beëindigen van de overeenkomst.

–         Het is niet toegelaten excessief veel systeembronnen te gebruiken. Dit omvat CPU tijd, geheugen, schijfruimte en sessies. Wij hebben het recht om het gebruik van deze bronnen te limiteren en zullen de klant aansporen een niet-gedeelde omgeving te kiezen voor de activiteiten.

–         Afnemer zal door het gebruik van de hostingdienst van VMmedia geen rechten van derden schenden, zich niet onfatsoenlijk of in strijd met de goede zeden of openbare orde gedragen en niet in strijd met wettelijke bepalingen handelen. In het bijzonder zal de afnemer:

 • de intellectuele eigendomsrechten van derden eerbiedigen;
 • geen kinderporno openbaar maken of verspreiden;
 • geen informatie met een racistische inhoud verspreiden;
 • geen informatie met een discriminerende inhoud verspreiden;
 • niet seksueel intimideren of op andere wijze personen lastig vallen;
 • niet in strijd met wettelijke bepalingen gegevens verspreiden;
 • zich geen toegang trachten te verschaffen tot computersystemen waarvoor de afnemer niet geautoriseerd is;
 • verantwoordelijk zijn voor het niet overschrijven van de vastgestelde hoeveelheid schijfruimte en/of dataverkeer. Bij overschrijding is VMmedia bevoegd bestanden te verwijderen en/of de toegang tot de hostingdienst geheel of gedeeltelijk te blokkeren, zonder dat hier enige aansprakelijkheid ten aanzien van VMmedia uit voortvloeit.
 • zich niet bezighouden met het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud. Hieronder is ook spam begrepen die via elke andere provider wordt verstuurd met referentie in welke vorm dan ook aan een website, domeinnaam, e-mail adres of andere dienst bij VMmedia;
 • zich niet bezighouden met het verzenden van e-mail en/of het in nieuwsgroepen op het internet posten van berichten waar de ontvanger zich niet voor heeft aangemeld en/of waarvan afnemer redelijkerwijs kan vermoeden dat de geadresseerden hierop geen prijs stellen. Hieronder is ook spam begrepen die via elke andere provider wordt verstuurd met referentie in welke vorm dan ook aan een website, domeinnaam, e-mail adres of andere dienst bij VMmedia;
 • geen virussen verspreiden; niet zodanig gebruik maken van de dienst dat daardoor de juiste werking van de computersystemen van VMmedia wordt verhinderd of kan worden verhinderd, bijvoorbeeld door het op zodanige wijze versturen van mail dat dit door ontvangers wordt gezien als spam, waardoor servers van VMmedia op een blacklist belanden;
 • het uploaden en/of uitvoeren van bots, background processen, scripts welke een loop (oneindig proces) veroorzaken of scripts die bovengemiddeld veel servercapaciteit in beslag nemen of onveilig zijn waardoor bijvoorbeeld deze scripts door onbevoegde derden kunnen worden misbruikt voor het sturen van spam of uploaden van bestanden;
 • ervoor zorg dragen dat de website(s) van afnemer geschikt is (zijn) voor alle leeftijden.

–         Indien afnemer, naar het oordeel van VMmedia, handelt in strijd met de verplichtingen zoals vastgelegd de algemene voorwaarden of overigens oneigenlijk gebruik maakt van de dienst van VMmedia, is VMmedia gerechtigd met onmiddellijke ingang van alle diensten aangeboden door VMmedia te blokkeren, zonder dat VMmedia tot enige schadevergoeding gehouden is.

–         Het is afnemer toegestaan de diensten van VMmedia ter beschikking te stellen aan derden. Daarbij zullen de voorwaarden gelden zoals deze gelden tussen VMmedia en afnemer. Indien VMmedia onverhoopt mocht constateren dat een derde in strijd handelt met de onderhavige voorwaarden, is VMmedia gerechtigd de aangeboden diensten van de afnemer te blokkeren.

–         Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan VMmedia aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst (zoals wijzigingen in adresgegevens, e-mailadres en/of telefoonnummer), tijdig aan VMmedia worden verstrekt.

9. Klachten en meldingen

Al wie vermoed dat één van onze klanten in gaat tegen de bovenvermelde bepalingen kan contact met ons opnemen en zijn klacht deponeren op info@vmmedia.be of via onderstaande bedrijfsgegevens zie punt 10.

Indien mogelijk omvat de klacht:

– IP adres van de bron van het misbruik.
– Tijdstip van het vermoede misbruik.
– Bewijs van het misbruik.
– E-mails met volledige headers en log bestanden.

Na het deponeren van de klacht kunnen wij:

– De klant schriftelijk op de hoogte brengen.
– Tijdelijk opschorten van de gebruikersaccount.
– Definitief opschorten van de gebruikersaccount.
– De klant factureren voor de geleden schade.
– Legale stappen ondernemen om schadeloosstelling van de gedupeerde te bekomen.

10. Bedrijfsgegevens
VMspace is een onderdeel van:
VMmedia
Duivenkeetstraat 17
9280 Lebbeke
België

BTW: BE0896.394.024
Rekeningnr.: KBC: 731-0139505-91
IBAN: BE23 7310 1395 0591
BIC/SWIFT: KREDBEBB